Aan het woord is Bart Van Meerbergen, business developer bij VITO.
 

In welke zin werkt VITO samen met de privésector?
 

“Het is belangrijk dat we de kennis die we binnen VITO opbouwen ook verder valoriseren. Dat gebeurt samen met Vlaamse en internationale bedrijven. Zij beschikken immers over de knowhow om onze onderzoeken om te zetten in concrete producten die een verschil kunnen maken voor de patiënten. Zo maken we samen de gezondheidszorg beter en duurzamer.”

 

Wat is belangrijk om tot een succesvolle valorisatie te komen?
 

“Het valorisatieproces gaat hand in hand met de keuze voor de juiste onderzoekstrajecten. We moeten inspelen op de noden van nu en die van de toekomst. Daarbij zien we al enige tijd een duidelijke trend naar een meer gepersonaliseerde medische aanpak. Zo zien we bijvoorbeeld dat de diagnostische tests die nagaan of een bepaalde patiënt in aanmerking komt voor (of reageert op) een bepaalde behandeling de laatste jaren een enorme groei kennen. Het past in dat kader dat men diagnostiek echt wil gaan gebruiken om therapieën sneller en accurater aan te passen voor individuele patiënten.”

 

Wat is dan de volgende stap?
 

Het valorisatieproces gaat hand in hand met de keuze voor de juiste onderzoekstrajecten.

“We stellen momenteel een transitie vast van acute diagnostiek en interventie naar meer preventie. Daarbij wordt over een langere periode gekeken naar hoe men aan de hand van metingen en opvolging bepaalde aandoeningen sneller kan opsporen. Die informatie kan men dan gebruiken om sneller in te grijpen. Zo kan mogelijk worden vermeden dat de ziekte van de patiënt verder evolueert naar een zware chronische ziekte.”

 

Hoe doet Vlaanderen het op het vlak van valorisatie?
 

“Vlaanderen speelt een voortrekkersrol in Europa - en zelfs wereldwijd. Enerzijds beschikken we over hoog aangeschreven kennisinstellingen zoals VITO, VIB en Imec. Anderzijds tellen we ook tal van innovatieve bedrijven in de biotech- en de farmaceutische sector en wordt innovatie in de zorg sterk ondersteund. Dat zorgt voor een uniek ecosysteem waarbij er enorm veel uitwisseling van kennis is. Ook zijn er heel wat samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse en buitenlandse actoren. Dat zorgt voor een stevige verankering én valorisatie van de ganse sector omtrent life sciences.”

 

Hoe kunnen we de valorisatie van Vlaams onderzoek nog meer stimuleren?
 

“Het is eigenlijk tweerichtingsverkeer. Vanuit de industrie moet er vertrouwen zijn in de kennisinstellingen om baanbrekend, high-end en high-risk onderzoek op te nemen. Maar dat dient dan wel te gebeuren onder de voorwaarde dat indien er waardevolle resultaten geboekt worden, de industrie deze dan ook verder zal uitwerken tot een effectief product dat naar de markt kan worden gebracht. Enkel dan kan basisonderzoek worden gevoerd met een valorisatie-insteek, waarbij men als doel heeft om in te spelen op de vragen en noden van de markt.”