Wat is het doel van de ‘Health Generation Foundation’?
 

Daap Kooij, Janssen: “Het recent afgeronde - door flanders.bio geïnitieerde - PersomedTowers project had als doel om een voorstel te formuleren over hoe we Vlaanderen toekomstbestendig kunnen maken in het nieuwe tijdperk van de gepersonaliseerde geneeskunde. Hier kwam het open-ended ‘Health Generation Foundation’-initiatief uit voort. Samen met onze ecosysteempartners (bedrijven, kennisinstituten, universiteiten en zowel kleine als grote ondernemingen) zal Janssen aan dit longitudinale data- en biomaterialenplatform werken waarbij de burger centraal staat.”

“De focus moet worden verlegd van het huidige ‘ziektezorgmodel’ naar een ‘gezondheidszorgmodel’. In de toekomst zal men immers streven naar het voorkomen en stoppen van ziekten. Dat vraagt om een vroegere identificering van ziektes, zodat we ook vroeger kunnen ingrijpen.”

 

Wat is hiervoor nodig?
 

Kooij: “Het ontbreekt ons vandaag nog aan inzichten en big data. In een ‘gezondheidsmaatschappij’ moeten we de gezondheid van een grote hoeveelheid mensen over een langere periode opvolgen. Zo kunnen we een ruime informatiebasis verzamelen die preventieve geneeskunde mogelijk maakt. We zullen dan immers voor ieder individu kunnen voorspellen welke risico’s ze lopen op het vlak van gezondheid, en dus ook preventief kunnen ingrijpen.”

In een ‘gezondheidsmaatschappij’ moeten we de gezondheid van een grote hoeveelheid mensen over een langere periode opvolgen.

“Uiteraard vraagt dat om een collectieve inspanning van alle actoren binnen het gezondheidsecosysteem. Bovendien beperkt het zich niet enkel tot de lifesciencesector. Ook technologie en IT zullen een belangrijke rol spelen. Daarnaast moet het initiatief door alle individuele burgers worden gedragen. Zij moeten immers hun data en biomaterialen over een lange termijn beschikbaar stellen.”

 

Hoe zal dat er concreet uitzien?
 

Jef Hooyberghs, VITO: “Door onze jarenlange ervaring met biomonitoring weten wij bij VITO hoe we burgers kunnen betrekken. Die ervaring willen we nu inzetten voor een longitudinale opvolging van gezonde burgers. We zullen van start gaan met een beperkte set van een 20- tot 30-tal deelnemers, maar we zullen hen via een heel pallet aan meetmethodes zeer intensief en zo nauwkeuring mogelijk screenen.”

“We willen op deze manier snel en betaalbaar starten en meteen al aftoetsen welke wetenschappelijke, ethische en sociale drempels en opportuniteiten we zullen tegenkomen. Daarnaast willen we experimenteren met nieuwe businessmodellen. Een dergelijk participatief en interactief onderzoek heeft immers nog nooit eerder plaatsgevonden. Dankzij metingen op meerdere niveaus is de kwaliteit van de gegevens gegarandeerd. We roepen bij deze alvast alle mogelijke betrokkenen op om hun expertise en technologie bij dit open samenwerkingsmodel te betrekken.”